VisagieByGea.

Visagie, Hairstyling, Bruidsstyling, Mineralissima, Squalan.... .

Neem contact op voor meer informatie!

Heeft u vragen, ik reageer het snelste via whats-app.

Ook kunt u mij via insta of facebook @visagiebygea' bereiken.

Mail: info@visagiebygea.nl

Tel: 06 14 56 64 08

 ____________________________________________________________________________

ALGEMENE VOORWAARDEN:

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, aanbiedingen, leveringen en transacties tussen VisagieByGea en haar cliënten en/of opdrachtgevers. VisagieByGea is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65844017.
1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.3. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van VisagieByGea.
1.4. Van de opdrachtgever wordt veracht alle gegevens die nodig zijn om de opdracht goed uit te voeren tijdig aan VisagieByGea wordt doorgegeven.

2. Reiskostenvergoeding
2.1. Voor alle opdrachten aan huis, welke buiten een straal van 20km buiten Nunspeet vallen, geldt een kilometervergoeding à € 0,29 per kilometer.

 3. Totstandkoming boeking
3.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van VisagieByGea aanvaardt.
3.2. Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van VisagieByGea alvorens een boeking te doen.
3.3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan offertes ouder dan 30 dagen.

 4. Betaling
4.1. VisagieByGea vermeld alle prijzen zichtbaar op de website.
4.2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
4.3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 5. Aansprakelijkheid
5.1. VisagieByGea is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialistes van VisagieByGea is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
5.2. VisagieByGea is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.
5.3. Voor schadevergoedingen kom je alleen in aanmerking voor de schade waartegen VisagieByGea is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed.
5.4. VisagieByGea sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van VisagieByGea en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan VisagieByGea kunnen worden toegerekend.

 6. Overmacht Back-up Service & Standby Service
6.1. VisagieByGea zal 100 % inzet tonen om de gemaakte afspraak voor bruidsverzorging na te komen. In geval van overmacht waaronder ernstige ziekte van de stylist zet VisagieByGea zich in om collega te vinden van gelijkwaardig niveau die de opdracht kan overnemen. Dit is echter geen garantie. Indien VisagieByGea geen vervangende stylist heeft kunnen vinden wordt de overeenkomst gedeeltelijk of geheel geannuleerd.
6.2. VisagieByGea is zich niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6.3 Bij schade door derden met betrekking tot kapsel en make-up biedt VisagieByGea Standby Service aan. Voor de Standby Service berekent VisagieByGea touch-up kosten, reiskosten a 0,35 per km en parkeerkosten.
6.4 In geval door hinder van VisagieByGea zelf, kunnen er geen kosten verhaald worden.

 7 Opzegging, beëindiging en opschorting van de Bruidsverzorging overeenkomst
7.1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door VisagieByGea gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
7.2. Indien een geboekte bruidsverzorging opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 3e dag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 50% van de kosten van de totale opdracht.
b) Bij annulering vanaf de 3e dag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 100% van de kosten van de totale opdracht.
7.3. VisagieByGea behoud het recht om een bruidsverzorging opdracht te annuleren als er sprake is van een geschil en beide partijen niet tot overeenstemming komen. De kosten van de reeds uitgevoerde proefsessie worden dan wel terugbetaald. Aldus daar al werk voor is verricht.

 8. Afspraken VisagieByGea
8.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan VisagieByGea melden.
8.2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag VisagieByGea het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

9. Beschadiging en/of diefstal
9.1. VisagieByGea heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt producten beschadigt.
9.2. VisagieByGea meldt diefstal altijd bij de politie.

 10. Privacy
10.1 VisagieByGea speelt open kaart en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.
10.2 VisagieByGea beschermd je privacy op de volgende manieren:
-) Je persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
-) Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
-
) Wij publiceren alleen foto´s van klanten na uitdrukkelijke toestemming.